วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เนื้อเพลง+แปล Atlantis Princess - Taeyeonเนื้อเพลง+แปล Atlantis Princess - Taeyeon저 먼 바다 끝엔 뭐가 있을까
จอ มอน บาดา กือเทน มอกา อิซซึลกา
ฉันสงสัยวาอะไรกันนะที่อยูสุดปลายทองทะเลไกลโพน

다른 무언가 세상과는 먼 얘기
ทารึน มุออนกา เซซังกวานัน มอนเยกิ
มันไกลเสียจนไมนาจะเปนสิ่งที่อยูบนโลกใบนี้

구름위로 올라가면 보일까 다른
คูรึมวีโร อลรากามยอน โบอิลกา ทารึล
ฉันจะเห็นไหมนะ? ถาขึ้นไปอยูบนกอนเมฆ

천사와 나팔부는 아이들
ชอนซาวา นาพลบุนึน อาอีดึล
เห็นเด็กๆเปาทรัมเปตอยูกับเหลานางฟา

숲속 어디엔가 귀를 대보면
ซุพโซก ออดีเอนกา ควีรึล เตโบมยอน
ถาเธอลองเงี่ยหูฟงใหดี บางแหงในปาลึก

오직 내게만 작게 들려오는 목소리
โอจิก เนเกมัน จักเก ดึลรยอโอนึน มกโซรี
จะมีเสียงอันแผวเบา ที่ฉันเทานั้นจะไดยิน

꿈을 꾸는 듯이 날아가볼까
กุมึล กุนึน ดือชีนัลรากาบลกา
ฉันจะโบยบินไปราวกับความฝนดีไหมนะ?

저기 높은 곳 아무도 없는 세계
ชอกีโนพืน โกซ อามูโต ออบนึน เซกเย
ไปยังที่ที่อยูสูงขึ้นไป ไปยังโลกที่ปราศจากผูคน

그렇게도 많던 질문과
คือรอกเกโต มันตอน จิลมุนกวา
ปจจุบันที่ดูหางไกลออกไป

풀리지 못한 나의 수많은 얘기가
พุลรีจีมซทัน นาเย ซุมันนึน เยกีกา
คําพูดมากมายของฉันที่ยังคงแกปมไมออก

돌아보고 서면 언제부턴가
โทลราโบโก ซอมยอน ออนเจบุทอนกา
เมื่อเธอมองกลับไป ในบางชวงเวลาที่ผานมาแลว

나도 몰래 잊고있던 나만의 비밀
นาโต โมลเร อิจโกอิซตอน นามันเย บีมิล
มันมีความลับบางอยางที่ฉันหลงลืมไปอยางไมรูตัว

(이제 정말)왜 이래 나 이제 커버린 걸까
(อิเจ จองมัล)เว อิเร นาอิเจ คอบอริน กอลกา
(ตอนนี้จริงๆ) รอกอน ฉันโตเปนผูใหญแลว

뭔가 잃어버린 기억
มอนกา อิลรอบอริน กีออก
ความทรงจําบางอยางที่ฉันลืมมันไป

(지금 내맘)이젠 나의 그 작은 소망과 꿈을 잃지 않기를
(ชิคึม เนมัม)อิเจน นาเย คือ จากึน โซมังกวา กุมึล อิลจิอันคิรึล
(ตอนนี้ใจของฉัน)หวังเพียงวาจะไมลืมความหวังและความฝนเล็กๆเหลานี้

저 하늘속에 속삭일래 Oh 
ชอ ฮานึลซกเก ซกซากิลเร Oh 
ฉันกระซิบบอกไปยังสรวงสวรรคOh 

까만 밤하늘에 밝게 빛나던
กามัน บัมฮานือเร บักเก บิชนาตอน
ในคืนที่ทองฟาสีดําสนิท

별들 가운데 나 태어난 곳 있을까
บยอลดึล คาอุนเด นา เทออนัน โกซ อิซซึลกา
ใจกลางหมูดาวที่สองแสงเปนประกาย

나는 지구인과 다른 곳에서
นานึน จิกุอินกวา ทารึน โกเซซอ
จะใชที่ที่ฉันถือกําเนิดขึ้นมารึเปลานะ?

내려 온 거라 믿고 싶기도 했어
เนรยอ อน กอรา มิดโก ชิพกิโด เฮซซอ
ฉันอยากจะเชื่อ..วาตัวฉันมาจากสถานที่ที่ตางจากโลกใบนี้

그렇게도 많던 질문과
คือรอกเกโต มันตอน จิลมุนกวา
ปจจุบันที่ดูหางไกลออกไป

풀리지 못한 나의 수많은 얘기가
พุลรีจีมซทัน นาเย ซุมันนึน เยกีกา
คําพูดมากมายของฉันที่ยังคงแกปมไมออก

돌아보고 서면 언제부턴가
โทลราโบโก ซอมยอน ออนเจบุทอนกา
เมื่อเธอมองกลับไป ในบางชวงเวลาที่ผานมาแลว

나도 몰래 잊고있던 나만의 비밀
นาโต โมลเร อิจโกอิซตอน นามันเย บีมิล
มันมีความลับบางอยางที่ฉันหลงลืมไปอยางไมรูตัว

(이제 정말)왜 이래 나 이제 커버린 걸까
(อิเจ จองมัล)เว อิเร นาอิเจ คอบอริน กอลกา
(ตอนนี้จริงๆ)รอกอน ฉันโตเปนผูใหญแลว

뭔가 잃어버린 기억
มอนกา อิลรอบอริน กีออก
ความทรงจําบางอยางที่ฉันลืมมันไป

(지금 내맘)이젠 나의 그 작은 소망과 꿈을 잃지 않기를
(ชิคึม เนมัม)อิเจน นาเย คือ จากึน โซมังกวา กุมึล อิลจิอันคิรึล
(ตอนนี้ใจของฉัน)หวังเพียงวาจะไมลืมความหวังและความฝนเล็กๆเหลานี้

저 하늘속에 속삭일래
ชอ ฮานึลซกเก ซกซากิลเร
ฉันกระซิบบอกไปยังสรวงสวรรค

너무나도 좋은 향기와 바람이 나에게로 다가와
นอมุนาโต โชวอึน ฮยางกีวา บารามีนาเอเกโร ทากาวา
กลิ่นนํ้าหอมอันหอมหวานและสายลม พัดผานมายังตัวฉัน

어느샌가 나도 모르게 가만히 들려오는 작은 속삭임
ออนือเซนกา นาโต โมรือเก กามันฮีดึลรยอโอนึน จักกึน ซกซากิม
ครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแลว ตอนที่ฉันไมรูตัว..มีเสียงกระซิบเล็กๆเสียงหนึ่ง

귀를 기울이고 불러보세요
ควีรึล คิอุลอิโก บุลรอโบเซโย
ลองเปดหูและตั้งใจฟงใหดี  

다시 찾게 될 거예요 잊혀진 기억
ทาชิชัจเก เดวล กอเยโย อิจฮยอจิน กีออก
เธอจะคนพบมันอีกครั้ง ความทรงจําไดจางหายไป

(이제 정말)왜 이래 나 이제 커버린 걸까
(อิเจ จองมัล)เว อิเร นาอิเจ คอบอริน กอลกา
(ตอนนี้จริงๆ)รอกอน ฉันโตเปนผูใหญแลว

뭔가 잃어버린 기억
มอนกา อิลรอบอริน กีออก
ความทรงจําบางอยางที่ฉันลืมมันไป

(지금 내맘)이젠 나의 그 작은 소망과 꿈을 잃지 않기를
(ชิคึม เนมัม)อิเจน นาเย คือ จากึน โซมังกวา กุมึล อิลจิอันคิรึล
(ตอนนี้ใจของฉัน)หวังเพียงวาจะไมลืมความหวังและความฝนเล็กๆเหลานี้

저 하늘속에 속삭일래
ชอ ฮานึลซกเก ซกซากิลเร
ฉันกระซิบบอกไปยังสรวงสวรรค

(이제 정말)왜 이래 나 이제 
(อิเจ จองมัล)เว อิเร นาอิเจ 
(ตอนนี้จริงๆ)รอกอน

(생각해봐)나 이제 더 이상 놓치진 않아
(เซงกักเฮบวา)นา อิเจ ทอ อิซัง โนชิจีน อันนา
(ลองคิดดูใหดี) ฉันจะไมปลอยมันไปอีก

뭔가 잃어버린 기억
มอนกา อิลรอบอริน กีออก
ความทรงจําบางอยางที่ฉันลืมมันไป

(지금 내맘)이젠 나의 그 작은 소망과 꿈을 잃지 않기를
(ชิคึม เนมัม)อิเจน นาเย คือ จากึน โซมังกวา กุมึล อิลจิอันคิรึล
(ตอนนี้ใจของฉัน)หวังเพียงวาจะไมลืมความหวังและความฝนเล็กๆเหลานี้

저 하늘속에 속삭일래
ชอ ฮานึลซกเก ซกซากิลเร
ฉันกระซิบบอกไปยังสรวงสวรรค

Lyrics : xxx monster,@L_Rabbie
แปลไทย : @L_Rabbie
Edit : xxx monster

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

About

Tags